Friday, October 15, 2010

گرگ خجالتی


پرنده مُرد
چشم های درشتش را
گرگ ِ مهربان خجالتی
از کاسه در آوورد
....
پرنده مُرد
از اینکه پریدن را نیاموخت
مادرش که بیوه بود
چقدر غصه خورد
...
مادرش که بیوه بود
همیشه نصیحت می کرد
هر روز برایش می خواند :
:
"پرنده مُرد
چشم های درشتش را
گرگ ِ مهربان خجالتی

از کاسه در آوورد

....
پرنده مرد
از اینکه پریدن را نیاموخت
مادرش که بیوه بود

چقدر غصه خورد "
...

پونه اوشیدری
pooneh oshidari